• Je kan het!
 • samen werken, samen 
spelen en samen vieren
 • Ieder kind is 
een belofte

Je kan het!

samen werken, samen
spelen en samen vieren

Ieder kind is
een belofte

IEDER KIND IS EEN BELOFTE

Visie IKC Radbodus


Ieder kind is een belofte......

Voor ons is dat de basis van waaruit wij werken met onze kinderen. Ieder schooljaar
opnieuw is het voor ons van belang om samen met de ouders zorg te dragen voor een
goede leef/leeromgeving van de kinderen. Een omgeving waarin zij zich veilig en
gesteund voelen. Een omgeving die zegt: “Wij geloven in jou”. En waarin het samen werken, samen vieren, samen leven, samen delen centraal staan. Op IKC Sint Radbodus richten we onderwijs en opvoeding zodanig in dat kinderen kunnen opgroeien tot vrije en verantwoordelijke mensen, die verbonden zijn met zichzelf, anderen, hun omgeving en het grotere levensgeheel. Dit doen we vanuit:

 •  Katholieke waarden als menselijke waardigheid (vertrouwen, respect, kansen bieden, elkaar serieus nemen);
 •  subsidiariteit (iedereen is deskundig en kan op eigen niveau verantwoording nemen en leren dragen);
 •  algeheel welzijn (voor elkaar zorgen, saamhorigheid) en
 • solidariteit (deel zijn van de wereld en het leven, geen mensen uitsluiten).


Wat betekent dit voor ons onderwijs en onze opvang?

 • Voor al ons handelen geldt: samen werken, samen vieren, samen leven, samen delen.
 • We ondersteunen kinderen in hun brede ontwikkeling (kennis en vaardigheden, sociale ontwikkeling en identiteitsvorming);
 • Ieder kind heeft zijn/haar eigen talenten;
 • Als leerkracht/pedagogisch medewerker helpen wij de kinderen verantwoordelijk te durven zijn voor hun eigen leer/groeiproces en de keuzes die ze maken;
 •  Als leerkracht/pedagogisch medewerker hebben wij een begeleidende en stimulerende rol in dit proces.


Wat hebben we hiervoor nodig?

 • Betekenisvol aanbod.
 • Een uitdagende leer- en leefomgeving, die ervoor zorgt dat kinderen zich optimaal ontwikkelen en het beste uit zichzelf kunnen en willen halen.
 • Een breed en gevarieerd (onderwijs)programma, dat rekening houdt met individuele verschillen tussen leerlingen en maatwerk biedt waar dat mogelijk en wenselijk is.
 • Een leerstofaanbod met mogelijkheden tot differentiatie, zelfstandig werken en keuzewerk.
 • Leerkrachten en pedagogisch medewerkers die professioneel handelen.
 • Leerkrachten en pedagogisch medewerkers die vertrouwen ín en hoge verwachtingen ván de kinderen hebben.
 • Een open communicatie met de ouders van onze kinderen.


Hoe zien we dat voor ons?

 • Thematisch werken. Wereldoriëntatie en creatieve vakken en waar mogelijk instrumentele vakken in een thema integreren.
 • De goede dingen behouden en verdiepen: bijv. coachingsgesprekken, vieringen, leerlingenraad.
 • Verbinding onderwijs en kinderopvang verbeteren. Bijv. de doorgaande lijn tussen peuteropvang en onderbouw, binnenschools en buitenschools, collega’s van opvang nemen zitting in commissies.
 • Verbeteren van de leerkrachtvaardigheden, didactisch en pedagogisch.
 • Verbeteren van planmatige zorg en opbrengsten.
 • Verbeteren van de ouderbetrokkenheid.


* Documenten:

 • Samenwerkingsverzoek IKC Radbodus
 • Schooljaarplan
 • Schooljaarverslag
 • Ontwikkelingsplan ICT
 • Zorgdocument Dronryp

IKC Sint Radbodus     Ljouwertertrekwei 4, 9035 ED Dronryp     t 0517 - 23 15 62     directie@radbodus.nl