• Je kan het!
 • samen werken, samen 
spelen en samen vieren
 • Ieder kind is 
een belofte

Je kan het!

samen werken, samen
spelen en samen vieren

Ieder kind is
een belofte

VERZOEK EXTRA VERLOF

Verlofregeling

Het is voor ouders niet altijd duidelijk in welke gevallen er verlof mag worden gevraagd. Om teleurstellingen of misverstanden te voorkomen, drukken we hierbij de richtlijnen af zoals die door de leerplicht Primair Onderwijs Fryslân gehanteerd worden:

1. Verlofaanvraag in verband met vakantie buiten de reguliere vakantieperiode i.v.m. de specifieke aard van het beroep van één van de ouders.

 • Ouders dienen 8 weken van tevoren, schriftelijk, een aanvraag in bij het bevoegd gezag van de school. Een verklaring werkgever/zelfstandige dient te worden bijgevoegd.
 • Het tonen van een werkgeversverklaring is op zichzelf niet voldoende om het vakantie-verlof toe te staan. Uit de werkgeversverklaring moet de specifieke aard van het beroep blijken.
 • Het bevoegd gezag neemt de aanvraag in behandeling. Indien nodig hoort het bevoegd gezag de ouders om de aanvraag te verduidelijken.


Beoordelingscriteria:

 • De specifieke aard van het beroep moet worden aangetoond. Hierbij moet gedacht worden aan sommige beroepen in de horeca en aanverwante bedrijven en aan het boerenbedrijf. Er moet vanuit worden gegaan dat de ouder het merendeel van zijn inkomen slechts in de schoolvakanties kan verdienen.
 • Let op: De werkomstandigheden (uitval, onderbezetting, werkplanning), de inkleuring van de personele bezetting, de bedrijfsomstandigheden en de gezinsomstandigheden vallen NIET onder het begrip ‘specifieke aard van het beroep’.
 • Slechts eenmaal per schooljaar.
 • Maximaal 10 schooldagen.
 • Niet in de eerst 2 weken van het schooljaar.


Het bevoegd gezag neemt een schriftelijk besluit. Ouders hebben de mogelijkheid om binnen 6 weken bezwaar in te dienen bij de directeur.

2. Verlofaanvraag in verband met andere gewichtige omstandigheden

 • Ouders dienen 8 weken van tevoren, schriftelijk een aanvraag in bij het bevoegd gezag van de school.
 • Bij een aanvraag voor meer dan 10 dagen stuurt het bevoegd gezag de aanvraag door naar de leerplichtambtenaar.
 • Het bevoegd gezag neemt de aanvraag in behandeling. Indien nodig hoort het bevoegd gezag de ouders om de aanvraag te verduidelijken.


Beoordelingscriteria:
Uitgangspunt is dat deze externe omstandigheden buiten de wil van de ouders en/of het kind plaatsvinden.
Omstandigheden die in aanmerking komen voor extra verlof:

 • verhuizing: maximaal 1 dag;
 • huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad binnen de woonplaats: in Nederland maximaal 2 schooldagen indien er ver gereisd moet worden, anders maximaal 1 dag, in het buitenland maximaal 5 schooldagen;
 • 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag;
 • 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag;
 • ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad: maximaal 10 dagen;
 • overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad: maxi¬maal 5 dagen;
 • overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad: maximaal 2 dagen;
 • overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde en vierde graad: maximaal 1 dag;
 • overlijden van bloed- en aanverwanten 1e t/m 4e graad. In het buitenland: maximaal 5 schooldagen;
 • naar het oordeel van het bevoegd gezag belangrijke redenen met uitzondering van vakantieverlof en deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband.


Het bevoegd gezag neemt een schriftelijk besluit. Ouders hebben de mogelijkheid om binnen 6 weken bezwaar in te dienen bij het bevoegd gezag.

U kunt het formulier voor een verlofaanvraag downloaden via onderstaande link:

verzoek verlof leerling.pdf

IKC Sint Radbodus     Ljouwertertrekwei 4, 9035 ED Dronryp     t 0517 - 23 15 62     directie@radbodus.nl